مراحل اخذ استانداردهای آسانسور
 
 • اطمینان از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور و به انجام رسیدن کلیه عملیات ساختمانی و برق رسانی وسایر عملیات مربوطه
 •  ارسال کپی از تمامی صفحات پروانه ساختمانی به شرکت
 • ثبت نام اینترنتی توسط شرکت، اخذ کد رهگیری و مشخص شدن شرکت بازرسی 
 • پرداخت وجه مربوط به هرینه بازرسی توسط کارفرما و ارائه اصل فیش واریزی به شرکت
 • پرکردن فرم مهندس ناظر یا محاسب ( فرم تأئیدیه استحکام سکوی موتور و کف چاله آسانسور ) و امضا و مهر آن توسط مهندس مربوطه ( فرم مذکور از داخل سایت و قسمت استاندارد آسانسور > فرم شرکت های بازرسی ، قابل دانلود است ) و ارائه فرم تکمیل شده به شرکت
 • ارسال نقشه، محاسبات و بقیه مدارک و همچنین فرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازرسی
 • انتظار جهت اعلام تاریخ نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی
 • بازرسی آسانسور توسط بازرس مربوطه با حضور نماینده شرکت و رفع ایرادات احتمالی تا آخرین بازرسی  
 • تأئید نهایی بازرس
 • عقد قرارداد سرویس و نگهداری یکساله مابین کارفرما و شرکت
 • ارسال کپی برابر اصل شده قرارداد سرویس و نگهداری یکساله ( توسط شرکت برابر اصل میگردد ) به شرکت بازرسی برای تکمیل پرونده
 • آماده شدن گواهی تأئیدیه استاندارد آسانسور توسط شرکت بازرسی و تحویل به کارفرما