معرفی اعضا

هادی احمدی آشتیانی
مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره
ahmadi@istabon.com

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو کانون مهندسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
16 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور 

 
مونا شریعتمداری
عضو هیئت مدیره
shariatmadari@istabon.com

لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی
 
سعیده امیری زاده
مسئول امور اداری و راهبری آسانسورها
amirzadeh@istabon.com


حمیدرضا رشید مهربانی
مسئول  نظارت بر پروژه ها
mehrabani@istabon.com

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کانون مهندسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
mob: 090  22 85 98 22

رضا زاهدی سرشت
مسئول امور اجرایی
zahedi@istabon.com
لیسانس مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کانون مهندسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
mob: 090  22 85 98 23